Acte necesare impunere și scoatere din evidență persoane juridice

Home / Acte necesare impunere și scoatere din evidență persoane juridice

NOTĂ: Avand in vedere prevederile Legii 227/2015 privind Cod Fiscal si Legii 207/2015 privind Cod de Procedura Fiscala precum si a OMFP 1/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestora, pentru incadrarea folosintei imobilelor in categoria rezidential, nerezidential, mixt, incepand cu 01.01.2016 , declaratia fiscala depusa pentru acestea, va fi insotita de urmatoarele documente:

 • copie CUI;
 • copie act identitate reprezentant legal
 • delegatie +copie CI delegat
 • act folosinta spatiu;
 • certificat constatator ONRC;
 • declaratie pe proprie raspundere,unde nu exista alte documente pentru clarificarea folosintei bunului;
 • alte documente similare.

1. Declarare cladiri:

 • Declaratie de impunere completata ,cu valoarea de inventar a cladirilor inregistrata in contabilitatea contribuabilului – Descarca formular
 • Certificat energetic (Copie)
 • Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata);
 • Evidenta contabila dupa caz :fisa mijlocului fix, balanta contabila de verificare, cu ultima reevaluare

a. In cazul cladirilor inscrise in Cartea Funciara in baza Autorizatiei de Construire:

 • Autorizatia de construire (copie conform cu originalul, semnata). Anuntul de incepere al lucrarilor inregistrat la organul emitent al autorizatiei de construire,
 • Proces verbal de receptie (copie conform cu originalul, semnat),
 • Balanta de verificare analitica, cu valoarea de inventar a cladirii ;
 • analitic cont 231 cu evidentierea platilor catre organul emitent al autorizatiei de construire si I.S.C. si copii ale documentelor de plata,
 • analitic cont 213 cu evidentierea echipamentelor tehnologice aferente investitiei,
 • analitic oricare alt cont in care s-au inregistrat cheltuieli atribuite direct investitiei,
 • Regularizarea taxei de autorizare (copie conform cu originalul, semnata),
 • Schita cu suprafata construita la sol.

b. In cazul cladirilor dobandite cu act de vanzare cumparare, donatie, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila:

 • Actul de dobandire (copie conform cu originalul, semnat),
 • Fisa bunului imobil mijloc fix,
 • Balanta de verificare contabila, cu valoarea de inventar.

c. In cazul cladirilor dobandite prin act de adjudecare:

 • Proces verbal de licitatie (copie conform cu originalul, semnata),
 • Act adjudecare (copie conform cu originalul, semnata),
 • Balanta de verificare contabila.

d. In cazul cladirilor redobandite prin rezilierea unui contract de leasing:

 • Rezilierea contractului de leasing (copie conform cu originalul, semnata),
 • Procesul verbal de predare primire al bunului (copie conform cu originalul, semnata),
 • Raportul de evaluare necesar inregistrarii in contabilitate,
 • Balanta contabila de verificare,
 • Copie act constitutiv actualizat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

2. Declarare fiscala terenuri:

 • Declaratie de impunere completata si stampilata cu suprafata totala, din care construita la sol ; – Descarca formular
 • Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
 • Balanta contabila de verificare;

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

3. Radiere terenuri/cladiri din evidenta fiscala, prin instrainare executare silita, etc.:

 • Cerere/adresa de scoatere din evidenta terenuri vanzare integrala – Descarca formular
 • Cerere/adresa de scoatere din evidenta terenuri vanzare partiala – Descarca formular
 • Cerere/adresa de scoatere din evidenta cladire vanzare integrala – Descarca formular
 • Cerere/adresa de scoatere din evidenta cladire vanzare partiala – Descarca formular
 • Document instrainare (copie conform cu originalul, semnat);
 • Balanta contabila de verificare;

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

4. Acte necesare pentru reevaluare bunuri imobile:

 • Declaratie fiscala cu noile valori rezultate in urma reevaluarii; – Descarca formular
 • Raport de reevaluare intocmit de specialisti in domeniu acreditati ANEVAR;
 • Balanta analitica – cont 212 pe elemente componente;

In cazul actualizarii declaratiei fiscale la evaluarea efectuata in termenul legal de 5 ani, se vor prezenta:

– Hotararea AGA de acceptare a Raportului de evaluare;

-copie raport de evaluare;

-balanta contabila de verificare analitica cu valoarea de inventar conform raportului de evaluare;

-fisa mijlocului fix semnata de persoana/persoanele in drep.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

5. Modificari valori de impunere cladiri:

 • Declaratie – Descarca formular
 • Acte care au stat la baza modificarii;
 • Adresa cu evidenta cronologica in cazul modificarilor succesive;
 • Nota contabila, balanta analitica, bilant la declararea intarziata.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

6. Declararea in scop fiscal al autovehiculelor:

Pentru autovehicule in proprietate :

 • Factura, in cazul dobandirii de la persoana juridica,(inregistrare in registrul de evidenta a mijloa-celor de transport) 3 exemplare-copii.
 • factura reziduala in cazul terminarii contractului de leasing,
 • contract vanzare-cumparare in cazul dobandirii de la persoana fizica ,(inregistrare in registrul de evidenta a mijloacelor de transport) 3 exemplare-copii.
 • pentru autovehiculele importate – declaratie vamala pentru autoturisele cumparate din tari extracomunitare sau factura tradusa de un traducator autorizat pentru autoturismele cumparate din tari comunitare (copii conforme cu originalul, semnate si stampilate );

Pentru autovehicule in leasing :

 • copie contract leasing si copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnat),
 • copie contract novatie/cesiune si copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnat).

Insotite de urmatoarele documente :

 • Cartea de identitate auto (copie + original);
 • Adeverinta RAR sau de la producator pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone;
 • Fisa de inmatriculare vizata de autoritatea administrativ-teritoriala unde vanzatorul are domiciliul/sediul;
 • Certificatul de atestare fiscala atat in cazul transmiterii dreptului de proprietate cat si in cazul transmiterii dreptului de folosinta (cesiune sau novatie) ;

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

7. Finalizarea contracte de leasing:

 • Factura reziduala-copie;
 • Certificat de atestare fiscala in original sau copie legalizata;
 • Fisa de inmatriculare.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

8. Radieri autovehicule din evidenta fiscala:

 • Dovada platii tuturor obligatiilor bugetare exigibile si plata integrala a obligatiilor bugetare pentru bunul ce urmeaza a fi instrainat;
 • Cerere de scoatere din evidenta, completata, semnata – Descarca formular ITL 016/2016
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor juridice – Descarca formular ITL 012/2016
 • Factura de vanzare in 5 exemplare -copii conform cu originalul
 • Copie cartea de identitate a vehiculului
 • certificat distrugere (REMAT), contract cesiune sau novatie (copie conform cu originalul, semnata);
 • Balanta contabila analitica – ultima luna inchisa;
 • Fisa cont analitic clasa 2 (cont 213) -analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza UATC Parta;
 • Fisa de inmatriculare- daca e cazul;

9. Transfer auto la schimbare sediu social persoana juridica:

 • Cerere de transfer – Descarca formular
 • Copie CUI adresa noua;
 • Copie Cerere inscriere Mentiuni modificare sediu social – Registrul Comertului;
 • Copie Sentinta Judecatoreasca;
 • Copie Hotarare AGA si Act Constitutiv Actualizat – schimbare de sediu;
 • Balanta contabila analitica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare)
 • Analitic clasa 2 (cont 213) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza comunei Parta, analitic mijloace transport (proprietate si / sau marfa)
 • Urmeaza radierea patrimoniala, in baza confirmarii luarii in evidenta fiscala a unitatii administrativ teritoriale unde solicita transferul;

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

10. Modificari ale sediului social:

 • Cerere din partea societatii de solicitare a schimbarii sediului;
 • Copie CUI cu adresa noua;
 • Copie Cerere inscriere Mentiuni – depusa la Registrul Comertului, ;
 • Copie Sentinta Judecatoreasca emisa de Registrul Comertului;
 • Copie Hotarare AGA si Act Constitutiv Actualizat – schimbare de sediu social.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

11. Eliberari certificate fiscale indiferent de destinatia acestora:

 • Cerere tip completata si stampilata;- Descarca formular
 • In cazul certificatelor fiscale pentru instrainare ( cladiri, terenuri ,autovehicule ) este necesara si plata obligatiilor exigibile la data cererii si plata integrala pentru bunul ce urmeaza a fi instrainat.
 • Copie actul de folosinta al spatiului (contract de inchiriere, comodat, acord proprietar, etc.) – obligatoriu pentru certificatele fiscale prin care se solicita acordul de functionare;
 • Balanta analitica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare);
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza UAT Comuna Parta, inclusiv analitic mijloace transport (proprietate si / sau marfa);
 • Comunicare catre locator a valorii rezultate din investitiile efectuate in spatiile inchiriate, cu confirmare de primire, investitii efectuate cu acordul locatorului.

* Nota :In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

12. Restituiri/compensari:

 • Cerere de restituire – Descarca formular
 • Cerere de compensare – Descarca formular
 • Documentele de plata in original sau copie conform cu originalul, semnata si stampilata, dupa caz, prin care s-au achitat sumele catre bugetul local al comunei Parta;
 • Documentele care au stat la baza constituirii sumelor de restituit/compensat (acte de schimbare sediu, acte de instrainare, hotarari judecatoresti definitive si irevocabile etc);
 • Balante analitice;
 • Inventarul mijloacelor de transport, etc, in functie de situatia particulara a fiecaruia .

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

13. Declarare in scop fiscal ocupare domeniu public:

 • Declaratie tip completata si stampilata; – Descarca formular
 • Copie Aviz urbanism sau orice document de atribuire a suprafetei;
 • Schita amplasament.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

14. Radiere in scop fiscal ocupare domeniu public:

 • Documente justificative din care sa rezulte repunerea domeniului public in starea initiala la o data certa .

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

15. Scutiri:

 • Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor juridice – Descarca formular
 • Actul de propietate al bunului pentru care se solicita scutirea la plata ;
 • Documente justificative in baza carora se solicita scutirea, conform art.464 din Legea 227/2015-Cod Fiscal

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

16. Stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate:

 • declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate – Descarca formular
 • declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate – Descarca formular
 • delegatie;
 • copie c.i. delegat;
 • contract spatiu-adresa panoului unde se desfasoara activitatea de reclama/afisaj/publicitate
 • schita cu dimensiuni a reclamei respective;
 • autorizatie de construire si memoriu tehnic cu schita casetei luminoase(acolo unde este cazul;)
 • contractul de prestari servicii de publicitate si factura emisa; in cazul in care factura cuprinde prestari de servicii pentru mai multe unitati administrativ teritoriale, acestea se vor defalca explicit.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

17. Radierea din evidentele fiscale a platitorilor de taxa de reclama si publicitate:

 • Documente justificative din care sa rezulte desfiintarea materialului publicitar la o data certa.
 • * Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

18. Fuziuni/Divizari societati comerciale :

 • Declaratii pentru bunurile patrimoniale primite/predate (cladiri, teren, auto, s.a.)
 • Copie proiect fuziune/divizare;
 • Hotarare Judecatoreasca a Registrului Comertului de aprobare a fuziunii/divizarii ;
 • Copia Monitorului Oficial unde s-a publicat fuziunea/divizarea;
 • Procesul Verbal de predare primire cu mentionarea datelor de identificare a bunurilor care se transfera;
 • Balanta analitica la data predarii/primirii, de la toate societatile comerciale implicate si care au sediul/ bunuri in raza UAT Comuna Parta.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.